Strúhanka

Internetová stránka Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch poskytuje informácie inštitucionálnym, súkromným a profesionálnym investorom či poradcom. Informácie a prospekty na tejto internetovej stránke by sa nemali považovať za ponuku ani za výzvu na nákup, predaj alebo na účasť na akejkoľvek obchodnej stratégii alebo na poskytovanie investičného výskumu, a nie sú určené na distribúciu alebo použitie inou osobou v inej krajine, kde investičné fondy ani služby tu uvedené nie sú povolené ani registrované na distribúciu, alebo v ktorých je šírenie informácií o fondoch či službách zakázané. Prosím, prečítajte si dokument s informáciami o fonde. Uistite sa, v ktorých krajinách sú fondy povolené či zaregistrované na distribúciu. Fondy a služby nemusia byť vhodné pre všetkých investorov a ich ponúkanie nemusí byť povolené miestnymi zákonmi či predpismi. Pred rozhodnutím o investícii by sa investori mali riadiť radou svojich nezávislých poradcov a mali by sa zoznámiť s miestnymi zákonmi upravujúcimi investovanie. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či jednotlivé fondy uvedené na týchto stránkach patria do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Táto internetová stránka nie je určená osobám napĺňajúcim definíciu „US Person“, tak ako je definované v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, a nie je zamýšľaná ani nesmie byť používaná na predaj investícií alebo úpisu cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú. 
Hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Niektoré fondy na internetových stránkach môžu využívať pákový efekt, deriváty alebo investovať až 100 % svojich celkových čistých aktív do nekótovaných cenných papierov, ktoré môžu pochádzať z tzv. rozvíjajúcich sa krajín. To môže zahŕňať konkrétne riziká, ktorých by si mali byť investori vedomí, a medzi ktoré patria riziká spojené s politickou a ekonomickou stabilitou, zmenným kurzom, ako aj príslušnými zahraničnými daňami a účtovnými štandardmi. Pre všetky investičné fondy uvedené na týchto internetových stránkach bol vytvorený dokument Kľúčové informácie pre investorov (KID), ktorý obsahuje informácie o produkte a súvisiacich nákladoch a rizikách. Nepodstupujte zbytočné riziká. Prečítajte si Kľúčové informácie pre investorov. Akékoľvek iné produkty alebo cenné papiere, ktoré sú uvedené na tejto internetovej stránke, majú svoje vlastné podmienky, ktoré by sa tiež mali pred vykonaním akejkoľvek transakcie konzultovať.
Obsah internetovej stránky Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch je založený na informačných zdrojoch, ktoré sa považujú za spoľahlivé. Avšak nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, čo sa týka správnosti alebo úplnosti týchto informácií; Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch ani iná spoločnosť či osoba v jej vlastníckej štruktúre, ani žiadny z jej vedúcich predstaviteľov, manažérov, či zamestnancov neprijíma zodpovednosť vzhľadom na tu uvedené informácie či odporúčania. Informácie na tejto internetovej stránke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Na toto vyhlásenie sa vzťahujú zákony Českej republiky.